Team

Jyothikrishnan Achary

Jyothikrishnan Achary

Founder

Jyothikrishnan Achary

Founder

Prathamika Sarkar

Prathamika Sarkar

Founder

Prathamika Sarkar

Founder

Raghuraman Murali

Raghuraman Murali

Raghuraman Murali

Aravind Menon

Aravind Menon

Aravind Menon

Kamakshi Devi

Kamakshi Devi

Kamakshi Devi

Akhil Sankar

Akhil Sankar

Akhil Sankar

Shabin Nahab

Shabin Nahab

Shabin Nahab

Anjali U J

Anjali U J

Anjali U J

Madur Harish

Madur Harish

Madur Harish

Aadhil

Aadhil

Aadhil